Hướng dẫn giải bài 6 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm các số thực x, y sao cho:

a) 3x + yi = 2y + 1 + (2 x)i

b) 2x + y 1 = (x + 2y 5)i

Hướng dẫn giải

Áp dụng:

a) 3x + yi = 2y + 1 + (2 x)i

b) 2x + y 1 = (x + 2y 5)i

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận