Hướng dẫn giải bài 6 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 6 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm overline{z} , biết:

Hướng dẫn giải

Ta có : overline{z} = a – bi

a) z = 1 isqrt{2}

overline{z} = 1 + isqrt{2}

b) z = sqrt{2} + isqrt{3}

overline{z} = –sqrt{2} – isqrt{3}

c) z = 5

overline{z} = 5

d) z = 7i.

overline{z} = -7i.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận