Hướng dẫn giải bài 6- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 6:

Số học sinh trong lớp khoảng 35 em đến 50 em. Trong bài kiểm tra môn tiếng Anh đầu năm, frac{1}{7} số học sinh đạt loại giỏi, frac{1}{3} đạt loại khá, frac{1}{5} đạt loại trung bình còn lại là loại yếu. Hỏi có bao nhiêu học sinh mỗi loại?

Hướng dẫn giải

Giỏi: 6 em, Khá: 14 em, Trung bình: 14 em, Yếu: 8 em.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận