Hướng dẫn giải bài 6- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 6: Số học sinh trong lớp khoảng 35 em đến 50 em. Trong bài kiểm tra môn tiếng Anh đầu năm, số học sinh đạt loại giỏi, đạt loại khá, đạt loại trung bình còn lại là loại yếu. Hỏi có bao nhiêu học sinh mỗi loại? Hướng dẫn giải Giỏi: 6 em, Khá: 14 em, Trung bình: 14 em, Yếu: 8 em. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 6:

Số học sinh trong lớp khoảng 35 em đến 50 em. Trong bài kiểm tra môn tiếng Anh đầu năm, frac{1}{7} số học sinh đạt loại giỏi, frac{1}{3} đạt loại khá, frac{1}{5} đạt loại trung bình còn lại là loại yếu. Hỏi có bao nhiêu học sinh mỗi loại?

Hướng dẫn giải

Giỏi: 6 em, Khá: 14 em, Trung bình: 14 em, Yếu: 8 em.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: