Hướng dẫn giải bài 6.8 – Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai  

| Tin mới | Tag:

Bài 6.8

Cho biểu thức :

a) Rút gọn biểu thức M.

b) Tìm giá trị của x để M ≤ 0.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6.8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận