Hướng dẫn giải bài 6.7 – Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai  

| Tin mới | Tag:

Bài 6.7

a) Rút gọn biểu thức A, B.

b) Tính giá trị của x để A – B = 2.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 6.7

b) A – B = 2 <=> 2sqrt{x} – x = 0 <=> x = 0 hoặc x = 4, nhưng x = 4 không thỏa mãn điều kiện. Vậy giá trị cần tìm là x = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận