Hướng dẫn giải bài 56 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Bài 56: Hai người thợ làm chung nhau một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì phải 16 giờ mói xong công việc đó. Nếu người thứ hai làm một mình thì phải 24 giờ mới xong. Đầu tiên, người thứ nhất làm một thời gian rồi giao cho người thứ hai làm nốt chỗ còn lại. Tổng số thời gian hai người làm là 19 giờ. a) Hỏi thời gian mỗi người làm đã xong công việc ? b) Tổng số...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 56:

Hai người thợ làm chung nhau một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì phải 16 giờ mói xong công việc đó. Nếu người thứ hai làm một mình thì phải 24 giờ mới xong. Đầu tiên, người thứ nhất làm một thời gian rồi giao cho người thứ hai làm nốt chỗ còn lại. Tổng số thời gian hai người làm là 19 giờ.

a) Hỏi thời gian mỗi người làm đã xong công việc ?

b) Tổng số tiền công được nhận là 32000 đồng. Hỏi mỗi người được nhận bao nhiêu tiền công?

Hướng dẫn giải

Người thứ nhất làm một mình mất 16 giờ mới xong nên một giờ người thứ

nhất làm được frac{1}{16} công việc. Người thứ hai làm một mình mất 24 giờ mới xong nên một giờ người thứ hai làm được frac{1}{24} công việc. Giả sử người thứ nhất làm cả 19 giờ thì được số công việc là:

Hướng dẫn giải bài 56

Số công việc thừa ra là:

Hướng dẫn giải bài 56

Mỗi giờ người thứ nhất làm hơn người thứ hai:

Hướng dẫn giải bài 56

Số giờ người thứ hai làm là:

Hướng dẫn giải bài 56

Số giờ người thứ nhất làm là:

19 – 9 = 10 (giờ).

Số tiền công người thứ nhất nhận được là:

Hướng dẫn giải bài 56

Số tiền công người thứ hai nhận được là:

32000 – 20000 = 12000 (đồng).

Đáp số: a) Người thứ nhất: 10 giờ

Người thứ hai: 9 giờ.

b) Người thứ nhất: 20000 đồng

Người thứ hai: 12000 đồng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: