Hướng dẫn giải bài 5 trang 47 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 47 sách giáo khoa giải tích 12

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

A. Song song với đường thẳng x=1

B. Song song với trục hoành

C. Có hệ số góc vuông

D. Có hệ số góc bằng 1

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số:

y’=  x^{2} – 4x + 3

y’ = 0 <=>  x^{2} – 4x + 3 = 0 <=> x =1 hoặc x =3.

y” = 2x -4 ; y”(3) =2.

Hàm số đạt cực tiểu tại x=3 .

Ta có: y”(3) = 0.

hệ số góc tại A (3; -5) bằng 0 nêntiếp tuyến song song với trục hoành.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận