Hướng dẫn giải bài 5 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

A. zR B. |z|=1

C. z là một số thuần ảo D. |z|=1

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận