Hướng dẫn giải bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

a) (2+3i)^{2}

b) (2+3i)^{3}

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận