Hướng dẫn giải bài 5- Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 5:

Ba số có tổng bằng 620 biết rằng ba lần số thứ nhất bằng hai lần số thứ hai và bằng năm lần số thứ ba. Tìm ba số đó.

Hướng dẫn giải

Số thứ nhất: 200

Số thứ hai: 300

Số thứ ba: 120.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận