Hướng dẫn giải bài 5.88 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.88 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

Bài 5.88 :

y = ax + b ⇒ y’ = a và dy = adx = a Δ x ;

Δ y = a( x + Δ x ) + b – [ax + b] = a Δ x

Vậy dy = Δy

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận