Hướng dẫn giải bài 5.87 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.87 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 213

Bài 5.87 :

{tan }^2 x ( x ≠ kπ /2 , k ∈ Z )

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận