Hướng dẫn giải bài 5.48 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 207

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.48 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 207

Bài 5.48 :

a) { ± 2, ± 4}

b) { π/2 + kπ , π/ 8 + kπ /2 ; k ∈ Z }

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận