Hướng dẫn giải bài 5.4 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ( a ≠ 0)

Bài 5.4. Hai đường thẳng 4mx + 3y = -2 (d) và 2my = nx – 2 (d’) cắt nhau tại điểm M(1 ; -2) (m, n ≠ 0). Tìm hệ số góc của mỗi đường thẳng (d) và (d‘). Hướng dẫn giải Tính được m = 1; n = -2 . Hệ số góc của đường thẳng (d) là -4/3 và hệ số góc của đường thẳng (d’) là -1. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5.4.

Hai đường thẳng 4mx + 3y = -2 (d) và 2my = nx – 2 (d’) cắt nhau tại điểm M(1 ; -2) (m, n ≠ 0). Tìm hệ số góc của mỗi đường thẳng (d) và (d).

Hướng dẫn giải

Tính được m = 1; n = -2 . Hệ số góc của đường thẳng (d) là -4/3 và hệ số góc của đường thẳng (d’) là -1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: