Hướng dẫn giải bài 5.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.3 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198

Bài 5.3 :

φ’ (x) = – 8 / x^2 nên φ'( -2) = φ'(2) = -2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận