Hướng dẫn giải bài 5.3 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax+ b ( a ≠ 0)

| Tin mới | Tag:

Bài 5.3.

Tìm m để hai đường thẳng y = ($latex m^{2} – 1)x +2 và y = 2(m + 1)x +1 (m ≠ ±1) có hệ số góc bằng nhau.

Hướng dẫn giải

m = -1; m = 3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận