Hướng dẫn giải bài 5.117 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.117 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Bài 5.117 :

g'(x) = cosx – 2a cos2x – cos3x + 2a

= 4a sin^2 x + 2sinxsin2x

= 4a sin^2 x + 4sin^2 x $ cosx

= 4sin^2 x (a + cosx)

Rõ ràng a> 1 thì a + cosx > 0 và sin^2 x ≥ 0 với mọi x ∈ R.

Nên với a > 1 thì g'(x) ≥ 0 với mọi x ∈ R

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận