Hướng dẫn giải bài 5.116 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.116 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Bài 5.116 :

f'(x) = 3x^2 + 2( a – 1) x + 2

Δ’ = {(a -1)}^2 – 6 = a^2 – 2a – 5 .

Ta phải có :

Δ’ < 0 ⇔ a^2 – 2a – 5 < 0 ⇔ 1 – sqrt {6} < a < 1 + sqrt {6}

Vậy f'(x) > 0 với mọi x ∈ R nếu 1 – sqrt {6} < a < 1 + sqrt {6}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận