Hướng dẫn giải bài 5.115 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.115 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Bài 5.115 :

a) f(x) = 6 ( x^8 x^5 + x^2 – x + 1)

b) f'(x) = 2 + cosx > 0 , ∀ x ∈ R

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận