Hướng dẫn giải bài 49 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Bài 49: Hại bạn Hồng và Huệ có tổng số tiền là 76000 đồng. Biết số tiền của Hồng bằng số tiền của Huệ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền? Hướng dẫn giải Cách 1: Ta có sơ đồ: Số tiền của Hồng là: 76000: (9 + 10) x 10 = 40000 (đồng). Số tiền của Huệ là: 76000 – 40000 = 36000 (đồng). Đáp số: 40000 đồng; 36000 đồng. Cách 2: Lấy số tiền của Hồng làm đơn vị thì số tiền của...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 49:

Hại bạn Hồng và Huệ có tổng số tiền là 76000 đồng. Biết frac{3}{5} số tiền của

Hồng bằng frac{2}{3} số tiền của Huệ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Hướng dẫn giải bài 49

Ta có sơ đồ:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Hồng là:

76000: (9 + 10) x 10 = 40000 (đồng).

Số tiền của Huệ là:

76000 – 40000 = 36000 (đồng).

Đáp số: 40000 đồng; 36000 đồng.

Cách 2:

Lấy số tiền của Hồng làm đơn vị thì số tiền của Huệ so với số tiền của Hồng sẽ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Phân số chỉ 76000 đồng là:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Hồng là:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Huệ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Cách 3:

Lấy số tiền của Huệ làm đơn vị thì số tiền của Hồng so với số tiền của Huệ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Phân số chỉ 76000 đồng là

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Huệ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Hồng là:

Hướng dẫn giải bài 49

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: