Hướng dẫn giải bài 49 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

| Tin mới | Tag:

Bài 49:

Hại bạn Hồng và Huệ có tổng số tiền là 76000 đồng. Biết frac{3}{5} số tiền của

Hồng bằng frac{2}{3} số tiền của Huệ. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Cách 1:

Hướng dẫn giải bài 49

Ta có sơ đồ:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Hồng là:

76000: (9 + 10) x 10 = 40000 (đồng).

Số tiền của Huệ là:

76000 – 40000 = 36000 (đồng).

Đáp số: 40000 đồng; 36000 đồng.

Cách 2:

Lấy số tiền của Hồng làm đơn vị thì số tiền của Huệ so với số tiền của Hồng sẽ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Phân số chỉ 76000 đồng là:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Hồng là:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Huệ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Cách 3:

Lấy số tiền của Huệ làm đơn vị thì số tiền của Hồng so với số tiền của Huệ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Phân số chỉ 76000 đồng là

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Huệ là:

Hướng dẫn giải bài 49

Số tiền của Hồng là:

Hướng dẫn giải bài 49

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận