Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:

(A). x > 3 (B) x < 2 hoặc x > 3

(C) 2 < x < 3 (D). x < 2

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận