Hướng dẫn giải bài 4 trang 85 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 85 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện của phương trình là:

Phương trình đã cho tương đương với:

<=> x =2 hoặc x =-3 (Loại).

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =2.

b) Điều kiện của phương trình là:

Phương trình đã cho tương đương với:

<=> x =5 hoặc x =-1 (loại) => Phương trình đã cho có nghiệm x =5.

c) Điều kiện của phương trình là: x > 0

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =8.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận