Hướng dẫn giải bài 4 trang 78 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 78 sách giáo khoa giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

Hướng dẫn giải

Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị.

Tọa độ một số điểm:

A(1;0) ; B(10;1) ; C(0;0) ; D(1;-2).

Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị.

Tọa độ một số điểm:

Đồ thị:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận