Hướng dẫn giải bài 4 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận