Hướng dẫn giải bài 4 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Cho a, b, c R, a 0, z_{1} , z_{2} là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax^{2} + bx + c = 0.

Hãy tính z_{1} + z_{2} z_{1} .z_{2} theo hệ số a, b, c.

Hướng dẫn giải

Xét phương trình bậc hai: ∈R, a≠0. Ta có: Δ = b^{2} – 4ac.

– Nếu Δ≥0, phương trình có hai nghiệm thực

Khi đó:

– Nếu Δ<0, phương trình có hai nghiệm phức:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận