Hướng dẫn giải bài 4 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính i^{3} ; i^{4} ; i^{5} .

Nêu cách tính i^{n} với n là số tự nhiên tùy ý.

Hướng dẫn giải

i^{3} = i^{2} .i = -i;

i^{4} = i^{2} .i^{2} = (-1).(-1) = 1;

i^{5} = i^{4} .i = i.

Nếu n = 4q + r , 0 ≤ r < 4 thì i^{n} = i^{r} bằng :

+) i nếu r = 1;

+) -1 nếu r = 2

+) -i nếu r = 3;

+) 1 nếu r = 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận