Hướng dẫn giải bài 4 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Tính |z|, với:

>>Xem đáp án tại đây.

Hướng dẫn giải

a) z = 2 + isqrt{3}

b) z = sqrt{2} 3i

c) z = 5

d) z = isqrt{3}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận