Hướng dẫn giải bài 4 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

Hướng dẫn giải

a) Đặt u = 2 x , dv = sinxdx => du = dx, v = cosx

(2x)sinxdx=(x2)cosxcosxdx=(x2)cosxsinx+C

b) Điều kiện: x>0

e)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận