Hướng dẫn giải bài 4.6 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4.6. Cho đường thẳng có phương trình m – 3my = (2m + 3)x + 2 (m ≠ 0 và m ≠ ). (1) a) Chứng minh rằng khi m thay đổi, các đường thẳng (1) luôn đi qua một điểm cố định. Tính toạ độ điểm cố định đó ; b) Tìm m để đường thẳng có phương trình (1) song song với đường thẳng y = 2x + 5. Hướng dẫn giải Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x + 5 khi 2m + 3 Với giá trị m = thì a =...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4.6.

Cho đường thẳng có phương trình

m – 3my = (2m + 3)x + 2 (m ≠ 0 và m ≠ -frac{3}{2} ). (1)

a) Chứng minh rằng khi m thay đổi, các đường thẳng (1) luôn đi qua một điểm cố định. Tính toạ độ điểm cố định đó ;

b) Tìm m để đường thẳng có phương trình (1) song song với đường thẳng y = 2x + 5.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 4.6 chương 2

Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 2x + 5 khi 2m + 3

Với giá trị m = frac{-3}{8} thì a = a’ ; b ≠ b’, do đó (d) song song với đường thẳng y = 2x + 5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: