Hướng dẫn giải bài 4.40 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 4.40 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.40 :

a) (1 – m^2 ){(x +1)}^3 + x^2 x 3 = 0

f(x)=(1 – m^2 ){(x +1)}^3 + x^2 x 3 là hàm đa thức liên tục trên R.

Do đó nó liên tục trên [-2; -1]

Ta có f(1)= 1 < 0f(2) = m^2 +2 > 0 nên f(1)f(2) <0 với mọi m.

Do đó, phương trình f(x) = 0 luôn có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-2; -1) với mọi m.

Nghĩa là, phương trình (1 – m^2 ){(x +1)}^3 + x^2 x 3 = 0 luôn có nghiệm với mọi m.

b)m(2cosxsqrt {2} ) = 2sin5x + 1m(2cos⁡x−2) = 2sin⁡5x+1

HD : Xét hàm số f(x) = m (2cosx sqrt {2} ) 2sin5x1 trên đoạn [π/4;π/4]

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận