Hướng dẫn giải bài 4.4 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

| Tin mới | Tag:

Bài 4.4.

Tìm m để hai đường thẳng y = m^{2} x + 4 và y = 25x + m – 1.

a) Song song;

b) Trùng nhau ;

c) Cắt nhau.

Hướng dẫn giải

a) m = -5;

b) m = 5;

c) m ≠ ± 5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận