Hướng dẫn giải bài 4.39 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 4.39 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.39 :

a) Xét f(x) = x^5 3x 7 và hai số 0; 2.

b) Xét f(x)= cos2x 2sinx + 2 trên các khoảng (π/6; π/2),(π/2;π)

c) Ta có : sqrt {x^3 + 6x +1} 2 = 0 x^3 + 6x + 1 = 4 x^3 + 6x 3 = 0

Hàm số f(x) = x^3 + 6x 3 liên tục trên R nên liên tục trên đoạn [0; 1] (1)

Ta có f(0).f(1) = 3.4 < 0 (2)

Từ (1) và (2) suy ra phương trình x^3 + 6x 3 = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0; 1)

Do đó, phương trìnhsqrt {x^3 + 6x +1} 2 = 0 có ít nhất một nghiệm dương.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:GiảiToán 11

Bình luận
0

Bình luận