Hướng dẫn giải bài 4.37 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 4.36 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.37 :

Tập xác định của hàm số là D = R

Đây là hàm phân thức hữu tỉ nên liên tục trên các khoảng (; sqrt {2} )(latex sqrt {2} $;+)

– Tại x = $latex sqrt {2} $

Vậy hàm số liên tục tại x =$ latex sqrt {2} $

Kết luận : y = f(x) liên tục trên R

Vậy hàm số y = g(x) không liên tục tại x = 2

Kết luận : y = g(x) liên tục trên các khoảng (,2) (2,+) nhưng gián đoạn tại x = 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận