Hướng dẫn giải bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4.18 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho z1, z2 ∈C. Khẳng định nào sau đây sai?

A. z1.overline{z2} + overline{z1} .z2 ∈ R

B. z1.z2 + overline{z1} .overline{z2} ∈ R

C. z1.overline{z2} .overline{z1} .z2 ∈ R

D. z1.z2 – overline{z1} .overline{z2} ∈ R

Hướng dẫn giải

Gợi ý:

z ∈ R <=> z = overline{z} , overline{z1 + z2} = overline{z1} + overline{z2} , overline{z1.z2} = overline{z1} .overline{z2}

Đáp án D.

Bình luận
0

Bình luận