Hướng dẫn giải bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12 Cho n, k ∈ N, biết =-1. Khẳng định nào sau đây là đung? A. n là một số chẵn B. n là một số lẻ C. n =4k + 2 D. n = 4k +3 Hướng dẫn giải Gợi ý: = -1 ; latex i^{4} $ = 1. Đáp án C.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho n, k ∈ N, biết i^{2} =-1. Khẳng định nào sau đây là đung?

A. n là một số chẵn

B. n là một số lẻ

C. n =4k + 2

D. n = 4k +3

Hướng dẫn giải

Gợi ý:

i^{2} = -1 ; i^{3} = -i ; latex i^{4} $ = 1.

Đáp án C.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: