Hướng dẫn giải bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4.17 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho n, k ∈ N, biết i^{2} =-1. Khẳng định nào sau đây là đung?

A. n là một số chẵn

B. n là một số lẻ

C. n =4k + 2

D. n = 4k +3

Hướng dẫn giải

Gợi ý:

i^{2} = -1 ; i^{3} = -i ; latex i^{4} $ = 1.

Đáp án C.

Bình luận
0

Bình luận