Hướng dẫn giải bài 3 trang 43 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 43 sách giáo khoa giải tích 12 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số phân thức: Hướng dẫn giải a) Tập xác định : R∖{1 ; Sự biến thiên: Chiều biến thiên: Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng: (−∞;1) và (1;+∞) . Cực trị: Hàm số không có cực trị. Tiệm cận: nên x = 1 là tiệm cận đứng. nên y =1 tiệm cận ngang Bảng biến thiên: Đồ thị cắt Ox tại điểm...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 43 sách giáo khoa giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số phân thức:

Hướng dẫn giải

a) Tập xác định : R{1 ;

Sự biến thiên:

Chiều biến thiên:

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng: (;1) (1;+) .

Cực trị:

Hàm số không có cực trị.

Tiệm cận:

nên x = 1 là tiệm cận đứng.

nên y =1 tiệm cận ngang

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt Ox tại điểm (-3; 0), cắt Oy tại điểm (0; 3). Tọa độ một số điểm :

( -1; -1) ; (2; 5) ; (3; 3)

b) Tập xác định : R{2};

Sự biến thiên:

Chiều biến thiên:

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng: (;2) (2;+)

Cực trị: Hàm số không có cực trị.

Tiệm cận:

nên x =2 là tiệm cận đứng.

nên y = -1 là tiệm cận ngang.

Bảng biến thiên :

Đồ thị cắt Ox tại điểm (1/2 ; 0) , cắt Oy tại điểm (0; -1/4).

c) Tập xác định: D = R {1/2}

Sự biến thiên:

Chiều biến thiên:

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng: (;1/2)(1/2;+)

Cực trị: Hàm số không có cực trị.

Tiệm cận:

nên x =-1/2 là tiệm cận đứng.

nên y =-1/2 là tiệm cận ngang.

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt Ox tại điểm (2; 0) , cắt Oy tại điểm (0; 2)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: