Hướng dẫn giải bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) + − 6 = 0 b) + 7+ 10 = 0 Hướng dẫn giải a) Đặt y = ta có phương trình : + t – 6 = 0. Ta có: t = 2 và t =-3. Với t =2 <=> = 2 <=> z = ± Với t =-3 <=> = ±i Vậy nghiệm của phương trình là: = ± ; = ±i. b) Dặt t = ta có phương trình : + 7t + 1 = 0. Ta c0s: t =-5 và t =-2. Với t =-5 <=> = -5 <=> z =...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) x^{4} + x^{2} 6 = 0

b) x^{4} + 7x^{2} + 10 = 0

Hướng dẫn giải

a) Đặt y = z^{2} ta có phương trình : t^{2} + t – 6 = 0. Ta có: t = 2 và t =-3.

Với t =2 <=> z^{2} = 2 <=> z = ±sqrt{2}

Với t =-3 <=> z^{2} = ±isqrt{3}

Vậy nghiệm của phương trình là: z_{1,2} = ±sqrt{2} ; z_{13,4} = ±isqrt{3} .

b) Dặt t = z^{2} ta có phương trình : t^{2} + 7t + 1 = 0. Ta c0s: t =-5 và t =-2.

Với t =-5 <=> z^{2} = -5 <=> z = ±isqrt{5}

Với t = -2 <=> z^{2} = -2 <=> z = ±isqrt{2}

Vậy nghiệm của phương trình là: z_{1,2} = ±isqrt{5} ; z_{3,4} = ±isqrt{2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: