Hướng dẫn giải bài 3 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 2i)(2 3i)

b) (1 + i)(3 + 7i)

c) 5(4 + 3i)

d) (2 5i).4i

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: (a + bi)(c + di) = (ac – bd) + (ad + bc)i

a) (3 2i)(2 3i) = (6 6) + (9 4)i = 13i;

b) (1 + i)(3 + 7i) = (3 7) + (7 + 3)i = 10 4i = −10 − 4i;

c) 5(4 + 3i) = 20 + 15i;

d) (2 5i).4i = 8i 20i^{2} = 8i 20(1) = 20 − 8i.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận