Hướng dẫn giải bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Tính tích phân:

A. -2/3 B. 2/3 C. 3/2 D.0

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận