Hướng dẫn giải bài 3.9 trang 164 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.9 trang 165 sách bài tập giải tích 12

Tính các nguyên hàm sau đây:

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận