Hướng dẫn giải bài 3.8 trang 164 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.8 trang 165 sách bài tập giải tích 12

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận