Hướng dẫn giải bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.5 trang 102 sách bài tập hình học 12

Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).

Hướng dẫn giải

Điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là (x; 0; z), cần phải tìm x và z. Ta có:

Từ đó ta tính được M(5/6;0;7/6)

Bình luận
0

Bình luận