Hướng dẫn giải bài 3.4 trang 164 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.4 trang 164 sách bài tập giải tích 12

Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp đổi biến số:

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận