Hướng dẫn giải bài 3.39 trang 130 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.39 trang 130 sách bài tập hình học 12.

Cho hai đường thẳng Δ có pt:

và đường thẳng Δ′ có pt :

a) Xét vị trí tương đối giữa ΔΔ;

b) Tính khoảng cách giữa ΔΔ .

Hướng dẫn giải

a) Δ đi qua điểm M0(1; -3; 4) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{ a} =(2;1;2)

Δ đi qua điểm M0’ (-2; 1; -1) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{ a'} =(4;2;4)

Vậy Δ′, song song với Δ

b) Ta có

overrightarrow{ M _{0}M _{0}'} =(3;4;5)

overrightarrow{ a} =(2;1;2)

Bình luận
0

Bình luận