Hướng dẫn giải bài 3.35 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Bài 3.35 trang 129 sách bài tập hình học 12. Xét vị trí tương đối của đường thẳng d với mặt phẳng (α) trong các trường hợp sau và (α) : x + 2y + z – 3 = 0 và (α) : x + z + 5 = 0 và (α) : x +y + z -6 = 0 Hướng dẫn giải a) Thay x, y, z trong phương trình tham số của đường thẳng d vào phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) ta được: t + 2(1 + 2t) + (1 – t) – 3 = 0 ⟺ 4t = 0 ⟺ t = 0 Vậy đường...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.35 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Xét vị trí tương đối của đường thẳng d với mặt phẳng (α) trong các trường hợp sau

(α) : x + 2y + z – 3 = 0

(α) : x + z + 5 = 0

(α) : x +y + z -6 = 0

Hướng dẫn giải

a) Thay x, y, z trong phương trình tham số của đường thẳng d vào phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) ta được: t + 2(1 + 2t) + (1 – t) – 3 = 0

⟺ 4t = 0 ⟺ t = 0

Vậy đường thẳng d cắt mặt phẳng (α) tại M0(0; 1; 1).

b) Thay x, y, z trong phương trình tham số của d vào phương trình tổng quát của (α) ta được: (2 – t) +(2 + t) + 5 = 0 ⟺ 0t = -9

Phương trình vô nghiệm, vậy đường thẳng d song song với (α)

c) Thay x, y, z trong phương trình tham số của d vào phương trình tổng quát của (α) ta được: (3 – t) + (2 – t) + (1 + 2t) – 6 = 0 ⟺ 0t = 0

Phương trình luôn thỏa mãn với mọi t. Vậy d chứa trong (α).

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: