Hướng dẫn giải bài 3.34 trang 129 sách bài tập hình học 12.

| Tin mới | Tag:

Bài 3.34 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song:

Hướng dẫn giải

Khi đó M0(1;2;2) thuộc d’ và M’0không thuộc d. Vậy d // d’ ⟺ a = 2.

Bình luận
0

Bình luận