Hướng dẫn giải bài 3.34 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Bài 3.34 trang 129 sách bài tập hình học 12. Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song: Hướng dẫn giải Khi đó M′0(1;2;2) thuộc d’ và M’0không thuộc d. Vậy d // d’ ⟺ a = 2.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.34 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song:

Hướng dẫn giải

Khi đó M0(1;2;2) thuộc d’ và M’0không thuộc d. Vậy d // d’ ⟺ a = 2.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: