Hướng dẫn giải bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12.

| Tin mới | Tag:

Bài 3.33 trang 129 sách bài tập hình học 12.

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d’ cho bởi các phương trình sau:

Hướng dẫn giải

Ta có overrightarrow{n} . overrightarrow{M_{0}M_{0}'} = -4 + 28 – 24 = 0.

. Vậy đường thẳng d và d’ đồng phẳng và khác phương, nên d và d’ cắt nhau.

(tọa độ M0 không thỏa mãn d’) nên hai đường thẳng d và d’ song song.

c) d có vectơ chỉ phương overrightarrow{a_{d}} =(1;3;2)

d’ có vectơ chỉ phương overrightarrow{a_{d'}} =(0;0;5)

Ta có M0(0;0;1) d

Vậy d và d’ là hai đường thẳng chéo nhau.

Bình luận
0

Bình luận