Hướng dẫn giải bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.28 trang 114 sách bài tập hình học 12

Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:

a) (α1):3x2y3z+5=0 (α1):9x6y9z5=0

b) (α2):x2y+z+3=0 (α2):x2yz+3=0

c) (α3):xy+2z4=0 (α3):10x10y+20z40=0

Hướng dẫn giải

a) (α1)//(α1)

b) (α2) cắt (α2)

c) (α3)(α3)

Bình luận
0

Bình luận