Hướng dẫn giải bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.24 trang 114 sách bài tập hình học 12

Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng

(α) : 3x – y + 4z + 2 = 0

(β) : 3x – y + 4z + 8 = 0

Hướng dẫn giải

Xét điểm M(x; y; z). Ta có: M cách đều hai mặt phẳng (α)(β)

3x y + 4z + 5 = 0

Bình luận
0

Bình luận