Hướng dẫn giải bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12 Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số: Hướng dẫn giải nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:

Hướng dẫn giải

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: