Hướng dẫn giải bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.2 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Chứng minh rằng các hàm số F(x) và G(x) sau đều là một nguyên hàm của cùng một hàm số:

Hướng dẫn giải

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

nên F(x) và G(x) đều là một nguyên hàm của

Bình luận
0

Bình luận